Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników”

Na początku października 2021 roku ruszył nabór wniosków dla uczniów z miejscowości popegeerowskich

Na początku października 2021 roku ruszył nabór wniosków dla uczniów z miejscowości popegeerowskich  na pomoc w rozwoju cyfrowym i zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Program jest realizowany  w ramach Rządowego Programu Polska Cyfrowa.

Rządowy program jest skierowany do mieszkańców terenów popegeerowskich. Na podstawie paragrafu §3 ust 2 uprawnieni na terenie Gminy Pogorzela są uczniowie z Gminy Pogorzela.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” dzieci z rodzin byłych pracowników PGR otrzymają sprzęt komputerowy (laptop).

Wnioski o wsparcie z programu mogą składać:

  • rodzice/ opiekunowie uczniów niepełnoletnich. Wniosek należy złożyć w sekretariacie bądź pokoju nr 13 w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli (w godzinach pracy Urzędu).
  • pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w sekretariacie bądź pokoju nr 13 w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli (w godzinach pracy Urzędu)

Wnioski należy złożyć  do dnia 28 października 2021. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Gminy.

 

Warunkiem przyjęcia i zakwalifikowania wniosku jest spełnianie łącznie warunków:

  1. Złożenie oświadczenia, że dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny -krewnym w linii prostej, (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), osoby, która pracował/a w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkuje w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
  2. Złożenie oświadczenia, że dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu.
  3. Dokument potwierdzający zatrudnienie członka rodziny w PPGR (dołączyć w razie posiadania dokumentu).
  4. Złożenie wniosku wraz załącznikami w terminie do 28.10.2021 w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli.

Zakup laptopów odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu Gminy Pogorzela do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Osoby składające oświadczenia biorą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych  w oświadczeniu.

 

Skip to content