Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników”

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola  Samorządowego „Raj Psotników”                    
w Pogorzeli z oddziałami  w Głuchowie na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna: art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2016 r. poz. 59), zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Pogorzeli z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/24 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Pogorzela.

 §1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację
  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  , w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 2. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny pobrać można
  w sekretariacie przedszkola.
 3. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola.
 4. Na podstawie liczby złożonych deklaracji, dyrektor określa liczbę miejsc wolnych
  w przedszkolu.

 §2. Składanie wniosków

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, złożony do dyrektora wybranego przedszkola.
 2. Nabór do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w terminie od 1 lutego do 28 lutego br.
 3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta zgłoszenia dziecka, którą pobrać można
  w sekretariacie przedszkola lub pobrać ze strony internetowej z zakładki „Rekrutacja”.
 4. Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie przedszkola do 28 lutego do godziny 15.00.

 §3. Zasady przyjęć

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat z Gminy Pogorzela.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 9 roku życia.

 §4. Postępowanie rekrutacyjne i kryteria przyjęć

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz przewodniczącego.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Gminy Pogorzela, niż liczba wolnych miejsc, komisja na pierwszym etapie postępowania bierze pod uwagę następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata w rodzinie,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria powyższe mają jednakową wartość – 10 punktów.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego
odbędzie się II etap, w którym będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria ustalone przez organ prowadzący odrębną uchwałą:

 • Dwoje rodziców świadczy pracę lub uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub pracują we własnym gospodarstwie rolnym 5 pkt
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do przedszkola, do którego rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne 4 pkt
 • Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. 3 pkt

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego dyrektor może brać pod uwagę wiek dziecka. 

6. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu II etapu postępowania rekrutacyjnego dyrektor może przyjąć dzieci spoza terenu Gminy Pogorzela.

§ 5. Warunki i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych kryteriów

 1. Do karty zgłoszenia dziecka dołącza się:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka, rodziców lub rodzeństwa,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 1. Wyżej wymienione dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

§6. Rozpatrywanie wniosków, praca komisji

1. Posiedzenie komisji   odbywa   się   na   terenie   przedszkola    w  terminie   ustalonym w harmonogramie.

2. Przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z procedurą rekrutacji.

3. Na pierwszym etapie komisja weryfikuje złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz deklaracje
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

4. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, złożone po terminie, nie będą przyjmowane.

5. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaje podana do publicznej wiadomości
w siedzibie przedszkola.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7. Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole.

8. Minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka ustala komisja rekrutacyjna.

9. Komisja rekrutacyjna przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listę kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

10. Lista kandydatów umieszczona jest w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę podania do publicznej wiadomości oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 §7. Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Do 31 stycznia 2023 r. – składanie na kolejny rok szkolny Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola.
 2. Od 1 lutego do 28 lutego 2023r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych przez uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Od 06 do 07 marca 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa
 4. 08 marca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 5. Od 09 do 16 marca 2023r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 6. 20 marca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 7. Od 24 marca do 04 kwietnia 2023 r. – rozpoczęcie postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.
 8. Od 05 do 06 kwietnia 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe.
 9. 07 kwietnia 2023r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 10. Od 10 do 12 kwietnia 2023r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 11. 18 kwietnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

§8. Postępowanie odwoławcze

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie należy sporządzić w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie powinno zawierać przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymanie uzasadnienia.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 §9. Postanowienia końcowe

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka w ciągu roku szkolnego podejmuje dyrektor.

Dokumenty do pobrania.

Potwierdzenie woli przyjęcia - Głuchów

Potwierdzenie woli przyjęcia - Pogorzela

Skip to content