Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników”

Zadanie roczne 2022/2023

„Ruch i zabawa to ważna sprawa”

Szczegółowe założenia zadania:

 • wprowadzenie różnorodnych form aktywności ruchowej pobudzających motywacje dzieci do ćwiczeń;
 • stworzenie sprzyjających okazji edukacyjnych umożliwiających wpieranie indywidualnego rozwoju dziecka;
 • zapoznanie z różnymi dyscyplinami olimpijskimi
 • wytwarzanie postaw i nawyków higieniczno – zdrowotnych, nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu oraz dbałości o prawidłową postawę ciała;
 • zachęcanie rodziców do współdziałania w promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej;

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych oraz w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • bierze udział w spacerach, wycieczkach;
 • wie, że ruch na świeżym powietrzu  to zdrowie;
 • zdaje sobie sprawę, że trzeba dbać  o prawidłową postawę ciała;
 • zna formy aktywnego wypoczynku;
 • poznaje zasady rywalizacji sportowej;
 • dokładnie i starannie wykonuje ćwiczenia;
 • słucha poleceń nauczyciela i prawidłowo na nie reaguje;
 • współpracuje w zespole podczas aktywności ruchowej;
 • umie radzić sobie z przegraną podczas zabaw z elementem rywalizacji;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
 • doskonali koordynację wzrokowo – ruchową;
 • doskonali umiejętność pokonywania własnych słabości;
 • prawidłowo dobiera poziom trudności wykonywanych ćwiczeń do jego aktualnych możliwości;
 • kształtuje umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez aktywność fizycznej.

Formy i sposoby realizacji:

 • zadanie należy do programów profilaktycznych ruchowo –zdrowotnych;
 • przeznaczone  jest dla dzieci przedszkolnych wszystkich grup wiekowych;
 • zadanie realizowane będzie przez cały rok szkolny 2022/2023;
 • realizacja zadania będzie wymagać współpracy nauczycieli, dyrekcji,  rodziców oraz instytucji. 

Właściwy dobór metod i form pracy z dzieckiem zapewniają wychowankowi osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy oraz aktywny sposób. Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci. W programie przeważają metody aktywizujące, motywujące dziecko oraz umożliwiające praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zarówno metody, jak i formy służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego wiarę we własne siły i możliwości.

Zadania do realizacji:

 • codzienne ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej;
 • wprowadzenie zajęć wychowania fizycznego w tygodniowy plan zajęć;
 • przedszkolna spartakiada dla dzieci – np. Dzień Dziecka;
 • spotkanie z lokalnymi sportowcami – zajęcia pokazowe;
 • wyjścia do różnych kompleksów sportowych tj.

– stadion

– siłownia

– hala sportowa

– orlik

– kort tenisowy

– basen. itp.

 • przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia – stworzenie w salach kącika sportowego i kącika zdrowego odżywania;
 • zorganizowanie między przedszkolnego konkursu pt.: „Moja rodzinka żyje zdrowo”;
 • zaangażowanie rodziców w promowanie zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków;
 • raz w miesiącu zapoznanie z jedną z olimpijskich dyscyplin sportowych w formie zabaw, gier ruchowych, prezentacji multimedialnej, np.
 • wrzesień – siatkówka
 • październik – tenis
 • listopad – koszykówka
 • grudzień – skoki narciarskie
 • styczeń – bobsleje
 • luty – łyżwiarstwo
 • marzec – podnoszenie ciężarów
 • kwiecień – wioślarstwo
 • maj – judo
 • czerwiec – MIESIĄC PODSUMOWUJĄCY WIEDZĘ

(dyscypliny sportowe mogą ulec ewentualnej zmianie)

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia rozwijające sprawność ruchową np. „Akademia zvINNA”, „Akademia Piłkarska Reissa”

Współpraca z rodzicami:

 • zapoznanie rodziców z opracowanym zadaniem i jego założeniami (strona internetowa placówki);
 •  zachęcenie rodziców do współpracy w organizowanych działaniach;
 • zachęcenie rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego  ze swoimi dziećmi na łonie przyrody;
 • uświadomienie rodzicom znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci i nich samych;
 • zachęcenie do udziału w konkursie „Moja rodzinka żyje zdrowo”.

Spodziewane efekty współpracy z rodzicami:

 •  rodzice poznają założenia zadania i będą współdziałać w jego realizacji;
 • poszerzą świadomość wpływu swoich działań wychowawczych na zdrowie dziecka;
 • rodzice rozwiną zamiłowane do aktywnego spędzania czasu wolnego ze swoim dzieckiem.

Ewaluacja zadania:

Nauczyciel systematycznie badając rezultaty swoich działań, zawartych w niniejszym programie, dokonuje tego poprzez poznanie poziomu umiejętności dzieci z zakresu czynności ruchowych:

 • obserwacje postaw i zachowań dzieci podczas zajęć ruchowych;
 • analiza osiągnięć dzieci;
 • konsultacje z nauczycielkami na temat zrealizowanych scenariuszy zabaw ruchowych.

Właściwa realizacja treści zadania powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się właściwych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności ruchowej.

Skip to content